Algemene Voorwaarden en aansprakelijkheidsovereenkomst voor de deelname aan de Muddy Angel Run

Aansprakelijkheidsovereenkomst voor de deelname aan de Muddy Angel Run
§ 1 Fundamentele bepalingen
(1)De organisator van de Muddy Angel Run sportevenementen is XLETIX GmbH , Wrangelstraße 100, 10997 Berlin (AG Berlin Charlottenburg, Handelsregister-Nr. HRB 152510B)
(2) Deze deelnameovereenkomst vormt de basis voor de deelname aan de Muddy Angel Run evenementen.
(3) Alle rechtsgeldige verklaringen van een deelneemster moeten schriftelijk (e-mail, brief, fax) direct aan XLETIX GmbH te richten.
§ 2 Deelname als actieve deelnemer, toeschouwer & vrijwilliger (Volunteer)
(1) Minimumleeftijd & andere persoonlijke data
Om actief te mogen deelnemen, moet de deelneemster de in de evenementbeschrijving aangegeven minimumleeftijd voor het begin van het evenement bereikt hebben. Geeft een deelneemster een verkeerde leeftijd aan, onafhankelijk ervan of een ontduiken van de minimumleeftijd het doel was of niet, heeft XLETIX GmbH het recht haar buiten te sluiten. Hetzelfde geldt als de deelneemster haar ticket niet zelf geboekt heeft, ook in het geval dat zij de verkeerde leeftijdsverklaring niet te verantwoorden heeft. Vorderingen van XLETIX GmbH die van het kopen van een ticket voortkomen, blijven van het buitensluiten vanwege een verkeeerde leeftijdsverklaring onaangetast.
Verkeerde of onvolledige verklaringen tot de persoon kunnen passend bij de beoordeling van de organisator of door hem afgevaardigde personen in verhouding tot de zwaarte van de verkeerde verklaringen, onafhankelijk ervan of de deelneemster zelf of een derde persoon voor deze verkeerde verklaringen verantwoordelijk is, tot het uitsluiten van het evenement leiden.
Voor toeschouwers is er geen minimumleeftijd. Voor het geval dat er bij speciale evenementen een minimuleeftijd wordt vastgelegd, gelden dezelfde regels als voor de deelnemers.

(2) Het recht om aanwijzingen te geven en communicatie van gedragsregels
Voor en tijdens het evenement hebben de organisator en de door hem aangewezen personen het recht om aan de deelnemers en toeschouwers bindende regels vast te leggen en te communiceren die voor iedereen een veilig verloop van het evenement garanderen. Aan deze instructies moet zich iedereen houden. Overtredingen die het verloop van het evenementof de veiligheid van de deelnemers of toeschouwers in gevaar brengen, kunen tot diskwalificatie of uitsluiten van deelnemers of toeschouwers leiden. De uit de overtredingen voortkomende sanctie wordt door de organisator of de door hem aangewezen personen ter plekke naar eigen oordeel naar afweging van de situatie, de aard van de overtreding en de inzicht de deelnemer getroffen.
De deelnemers en toeschouwers zijn verplicht de door de organisator direct gecommuniceerde gedragsregels en bovendien een passende en respectvolle omgang met elkaar, met het personeel van de organisator en andere personen, accomodaties en inrichtingen te tonen. In het bijzonder zijn de deelnemers en toeschouwers verplicht hun lichamelijke behoeftes allen binnen het aangegeven terrein te doen en niet onder invloed van alcohol of drugs aan het evenement deel te nemen. Een overtreding kan naar beoordeling door de organisator of de door hem aangewezen personen van het evenement worden uitgesloten, ook al werd dit niet expliciet buiten de normale bepalingen voor de deelname gecommuniceerd.
(3) Uitsluiting om medische redenen
Alle door de organisator aangewezen personen van medische diensten hebben het recht deelnemers en toeschouwers voor en tijdens het evenement van een verdere deelname ui te sluiten als een verdere deelname voor de deelnemers of toeschouwers een gevaar voor het lichaam en/of het leven niet onwaarschijnlijk lijkt.
(4) Dieren & voertuigen
Dieren en voertuigen zijn op het terrein van het evenement niet toegestaan. Indien mogelijk kunnen er parkeerplaatsen worden uitgewezen; in deze gevallen is het de toeschouwers en deelnemers toegestaan van deze plaatsen – natuurlijk de regels volgend – gebruik te maken. Blindenhonden en andere bij vergelijkbare handicaps onmisbare dieren zijn van deze regeling uitdrukkelijk uitgesloten voor zover kun aanwezigheid voor de persoon die hem meebrengt absoluut noodzakeijk is. Voor de veiligheid van de andere deelnemers moeten de onder deze regeling vallende hulpdieren de hele tijd aan de lijn blijven.
(5) Reclame
Actieve en passieve reclame b.v. in vorm van een vaandel, reclamefolders, voor dit doel gevaardigde kledingstukken, door roepen, zingen of guerilleacties is de deelnemers alleen met schriftelijke toestemming door de organisator toegestaan. Een overschrijding kan na beoordeling door de organisator of door een door hem voor deze taak aangewezen persoon tot uitsluiten van het evenement leiden. Zouden hieruit vorderingen onstaan, vooral als die door de concurrentie veroorzaakt zijn, is het de organisator vrijgesteld hierop te reageren. Hetzelfde geldt voor veranderingen, het misvormen of andere manipulaties van de door XLETIX GmbH toegestaane, zelf geplaatste reclame en vooral voor reclame op de trikots ofwel de startnummers van de deelneemster.
§ 3 Bijzonderhedenvan de deelnametickets & terugbetaling van de ticketprijs
(1) De inschrijving vindt online plaats via een passend formulier. Inschrijvingen per fax of andere inschrijvingen worden niet geaccepteerd. De inschrijving treedt pas in werking na een inschrijvingsbevestiging door de organisator.
(2) De deelnametickets zijn persoonsgebonden, een doorgeven en omschrijven aan derden maakt de toestemming van de organisator nodig en kan eventueel in speciale gevallen om redenen van coulantheid worden doorgevoerd, er is geen recht op.
(3) Een terugbetaling van de ticketprijs (inclusief gekochte producten, bustickets en overnachtingsmogelijkheden bij niet mogelijke deelname is rgelmatig uitgesloten ook al werd dit voordien bekendgemaakt.
(4) Wordt een evenement compleet gecanceld, is de organisator verplicht de ticketprijs terug te betalen. In geval van hoger geweld (b.v. het weer, officiële aanwijzingen ofwel factoren die buiten de controle van de organisator liggen en de veiligheid of gezondheid van de deelneemsters negatief kunnen beïnvloeden, is het aan de organisator een gepland evenement te verplaatsen, af te zeggen of te veranderen. De organisator is dan van de verplichting tot terugbetaling en schadevergoeding vrijgesteld
(5) De toegewezen startnummers zijn persoonsgebonden en moge noch voor noch tijdens het evenement niet zonder uitdrukkelijke toestemming met andere deelneemsters geruild worden.
(6) Een recht op intrekken bestaat voor de verbruiker niet. Cotracten voor het inbrengen van een dienstverlening op het gebied van het herbergen met andere doeleinden dan wonen, transport van goederen, verhuur van vervoersmiddelen, levering van eten en drinken en de doorvoering van andere dienstverleningen in verband met vrijetijdsbestedingen als in het contract voor de doorvoering een specifiek termijn of tijdperk vastgelegd is (§ 312g, alinea 2, zin 1 nr. 9 BGB). Dat betekent dat Xletix GmbH iets op het gebied van de vrijetijdsbesteding aanbiedt, hier vooral tickets voor evenementen, er geen recht op intrekken bestaat. Iedere bestelling is dus direct na bevestiging volgens II.1 door XLETIX bindend en verplicht tot afnmen en betalen van de bestelde tickets.

§ 4 Disclaimer

§ 1 Lichamelijke risico’s
De deelneemster is bekend met het feit dat er bij de Muddy Angel Run lichte verwondingen door hindernissen, het verloop van de route, andere deelneemsters of natuurlijke omstandigheden kunnen gebeuren.Bovendien weet zij dat er ook minder lichte of zelfs zware verwondigen tot aan blijvende verlamming en/of dood niet kunnen worden uitgesloten.
Deze risico’s houden in maar zijn niet beperkt op (1) verdrinken, (2) bijna verdrinken, (3) verstuikingen, (4) verrekkingen, (5) fracturen, (6) letsels door warmte en kou, (7) overbelasting, (8) hersenschudding, (9) bijtwonden en/of steken door dieren, (19) contact met giftige planten, (11) infecties, (12) letsel aan de wervelkolom, (13) beroerte, (14) hartinfarct, (15) schaafwonden, (16) snijwonden.
De lichamelijke risico’s onstaan bij maar zijn niet beperkt op (1) ongelukken bij het peddelen, klimmen, balanceren, wandelen, lopen, zwemmen (2) aanraking of botsing met andere personen of dingen (b.v. botsing tegen toeschouwers of het personeel van het evenement), aanraking met andere deelneemsters, contact met of botsing tegen rijtuigen of machines en contact met natuurlijke of door mensen gemaakte dingen, (3) contact met hindernissen (b.v. natuurlijke en kunstmatige meren/modder, oneffen straten en oppervlaktes, grote nabijheid tot en/of contact met sterke rook, buizen en ruw hout), (4) gevaar in verband met de uitrusting (b.v. kapotte of beschadigde of niet passende wedstrijduitrusting, onverwacht uitval van de apparatuur, moeilijke passages in de route, (5) risico’s door het weer (b.v. extreme hitte, extreme kou, ijs, regen, mist) en (6) problemen in verband met de beoordeling en het gedrag (b.v. verkeerd of niet passend gedrag van andere deelneemsters, verkeerd of neit passend gedrag van de deelneemster zelf, fouten bij de beoordeling door het personeel van het evenement).
De deelneemster is bekend met het feit dat er tijdens de loop geen permanente adequate medische verzorging gegarandeerd kan worden en dat daardoor medische problemen een zwaarder verloop kunnen nemen.
De deelneemster belooft dat ze lichamelijk in staat is de Muddy Angel Run te beëindigen ofwel bij lichamelijke problemen direct het personeel langs de route te informeren en zo nodig de Muddy Angel Run zelf te beëindigen.
De deelneemster belooft tijdens de Muddy Angel Run respectvol en op de veiligheid lettend met de andere deelneemsters om te gaan en ten allen tijde gehoor te geven aan de instructies van het personeel.
§ Risico’s voor het persoonlijke eigendom
De deelneemster is bekend dat er in het kader van de lichamelijke natuur van de Muddy Angel Run vervuiling, beschadiging en vernieling van de bij de Muddy Angel Run gedragen kleding en andere dingen kan voorkomen. Dit geldt vooral maar neit uitsluitend voor helm-en andere camera’s, tijdmeters en andere electronische apparaten en sierraad.
§3 Beperking van de aansprakelijkheid
De XLETIX GmbH is alleen aansprakelijk voor materiële schade en schade van het vermogen die door slordigheid of opzettelijk ontstaan zijn. Uitgezonderd van deze aansprakelijkheid zijn schades die door schuld van de organisator of door schending van een belangrijke verplichting van het contract zijn ontstaan en tot een schade bij personen (Schade aan leven, lichaaam en gezondheid van een persoon) hebben geleid. Deze bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid hebben ook betrekking op de aansprakelijkheidsregeling van de medewerkers en vertegenwoordigers, uitvoerend personeel en derden die door de organisator in verband met de doorvoering van het evenement voor dit doel per contract verbonden zijn.
Voor gevallen die door schuld en niet door zware schuld veroorzaakte schade aan personen is XLETIX GmbH maximaal tot de hoogte van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering verplicht de schade te vergoeden. In geval van opzet en door zware schuld veroorzaakte schade geldt de aansprakelijkheid niet voor niet te voorziene en niet typische gevolgschades.
De vergoeding van medische diensten aan haar persoon is zo nodig door de deelneemster zelf te dragen. De organisatoren geven geen verzekering voor medische behandelingen.
De informaties op de websites van Muddy Angel Run worden zorgvuldig verzogd maar desondanks kunnen technische of organisatorische fouten voorkomen. Die op de Muddy Angel Run websites staande informaties, vooral de termijnen, standplaatsen en inhoud van de evenementen maken geen aanspraak op correctheid en alle daaruit voorkomende eisen worden uitgesloten.
§ 4 Nadrukkelijke verklaring door de deelneemster
– Ik heb deze verklaring compleet gelezen, begrepen en stem die toe.
– Ik ben lichamelijk in staat deel te nemen aan de Muddy Angel Run en ik heb geen kennis van of vermoeden over omstandigheden die mijn veiligheid of gezondheid door de deelname aan de Muddy Angel Run negatief beïnvloed wordt.
– Ik beschik over een geldige ziektekostenverzekering die de kosten van een behandeling, die door de Muddy Angel Run zijn ontstaan, dekt.
– Ik stem het geven eerste hulp en andere medische behandelingen in geval van letsels of bij een ziekte toe (o.a. maar niet beperkt op een hart- of longreanimatie en het gebruik van een geautomatiseerde externe defibrilator) en neem de last van de organisator en stel hem vrij van alle aansprakelijkheid en van alle aanspraak die uit dergelijke behandelingen voortkomen.
– Ik ben me ervan bewust dat ik de Muddy Angel Run ter bescherming van mezelf en anderen kan afbreken. De deelname aan de Muddy Angel Run is vrijwillig.
– Foto’s, geluidsopnames en video’s die me ten dele of helemaal tijdens en in verband met de Muddy Angel Run laten zien, mogen met en zonder noemen van mijn persoonlijke data door de XLETIX GmbH op internet, radio, televisie,dvd’s, boeken etc. In een sprt- of lifestyle-context openbaar getoont worden, onafhankelijk ervan of er op de Muddy Angel Run wordt gewesen of niet. Er is geen vergoeding voor dit gebruik nodig.
§ 5 Afsluitende regelingen
Ik heb deze aansprakelijksheidsovereenkomst en de overname van de risico’s zorgvuldig gelezen en de met de deelname aan de Muddy Angel Run verbonden risico’s uitvoerig kennis genomen. Hiermede keur ik het goed dat met deze overeenkomst een groot deel van de risico’s op mij worden overgedragen. Zouden er delen van deze overeenkomst niet werkzaan, niet juist of niet door te voeren zijn, dan blijft de rest van de regelingen en de werkzaamheid van deze overeenkomst onaangeraakt. Ik teken deze overeenkomst vrijwillig en zonder een of andere impuls ervoor gekregen te hebben.